Søknad til CLIMIT-Demo

Søknad til CLIMIT-Demo

CLIMIT-Demo har ingen søknadsfrister og søknader behandles fortløpende. Saksbehandlingstiden vil avhenge av søknadens omfang. Typisk saksbehandlingstid er et par måneder etter at søknaden er formelt mottatt.

Veien fram til søknad

* Hvis søknaden inneholder konfidensiell informasjon som dere ønsker å oversende på skjermet måte kan dere henvende dere til postmottak@gassnova.no for bistand til dette. Vi gjør oppmerksom på at søker er ansvarlig for å velge oversendelsesmetode i samsvar med sikkerheten det er behov for.

STEG 1

Ta kontakt med Gassnova før du starter

Kari-Lise Rørvik

+47 99 24 18 18
STEG 2

Last ned og fyll ut nødvendige dokumenter

STEG 3

Send inn søknad på e-post

Veileder til søknaden

Hvem kan søke?

Bedrifter, forskningsinstitusjoner, universitet og høyskoler kan søke CLIMIT-programmet om støtte til prosjekter for utvikling av CO2-håndteringsteknologi. Søknadene må ligge innenfor de tema som er gitt i CLIMITs strategi og CLIMITs programplan.

Hvilke type prosjekter kan det søkes om?

 • Teknisk-økonomiske mulighetsstudier der en ny teknologi vurderes enkeltvis eller i en verdikjede med tanke på å belyse teknologiens tekniske og kommersielle potensial
 • Støtte til uttesting av teknologi i pilotskala. Dette kan for eksempel være enkeltstående prosesstrinn.
 • Støtte til demonstrasjonsanlegg: Forsøk med testing og drift av anlegg i teknisk eller halvindustriell skala der formålet er å ta frem data som kan belyse teknologiens ytelse, driftsoptimalisering, tilgjengelighet og pålitelighet.
 • Utvikling av kommersialiserbare tjenestekonsepter eller metodeverk direkte relatert til CO2-håndtering og som er nødvendig for å realisere fullskala CO2-fangst og -lagring.
 • Støtte til internasjonale prosjekter der aktiviteten delfinansieres av EU-programmer og/eller nasjonale programmer med tilsvarende formål som CLIMIT i andre land.
 • Når kan det søkes?

  Åpen utlysing – CLIMIT-Demo har ingen søknadsfrister og søknader behandles fortløpende

  Kriterier for søknad

  Programstyret for CLIMIT vil bruke de føringer og prioriteringer som er nedfelt i gjeldende programplan aktivt ved behandling av søknader til CLIMIT-Demo.

  Hvem vurderer og avgjør søknaden?

  Søknader til CLIMIT-Demo behandles av egne fageksperter i sekretariatet

  Det er programstyret i CLIMIT som tar endelig beslutning om tildeling av støtte til søknader basert på innstilling fra sekretariatet.

  Prosjektgjennomføring

  Gassnova krever løpende innsyn i prosjektets fremdrift og forbeholder seg retten til å kreve deltagelse i styringsgruppen for prosjektet eller lignende fora.

  Prosjektavslutning

  Sluttrapport som dokumenterer resultater og avtalt offentliggjøring av prosjektresultatene oversendes Gassnova som vurderer og godkjenner sluttrapporten som grunnlag for endelig sluttoppgjør for prosjektet.