CSLF-møte fokuserte på hydrogen og CCS på industri

Carbon Sequestration Leadership Forum Technical Group (CSLF TG) møte og workshop på henholdsvis hydrogen og CO2 fra energiintensiv industri ble arrangert i Chatou utenfor Paris 4-5. november.

Bilde av deltagerne på CSLF-møtet utenfor EDF sine lokaler i Chatou, Frankrike.

CSLF TG ferdigstilte rapport på CO2 fangst fra energiintensiv industri der industriaktørene har bidratt til utformingen. Flere nye CO2 -håndteringsprosjekter er under utvikling i Europa. Det nederlandske prosjektet Porthos har planer om investeringsbeslutning i 2021. Stadig flere ser mulighetene med «blå» hydrogen for å redusere globale utslipp. Dette og mye mer kom fram under møtene.

CSLF møte 4-5. november
CSLF møtet ble arrangert i lokalene til EDF i Chatou utenfor Paris. Agenda og innhold for CSLF-møtet finnes på CSLFs website. Etter hvert vil alle innleggene også legges ut her. Siden møtet ble avholdt i Frankrike, hadde innholdet et Europeisk fokus. Blant annet ga representanten for EU-kommisjonen informasjon om EUs policy på CCUS. Set-planens (Integrated Strategic Energy Technology) åtte aksjoner på implementering av CO2 -håndtering ble trukket fram, eksempler på EU-finansierte prosjekter og klynger i planlagte Horisont Europa på klima, energi og mobilitet.

Vi fikk også oppdatering fra Polen og Frankrike om hvordan de skal nå sine klimamål. Det var interessant å se at Frankrike hadde inkludert en liten andel CO2 -håndtering som en del av sin løsning. Hovedvekten innen CO2 håndtering retter seg mot bruk. Hovedsakelig var det imidlertid skog og tre-produkter som skulle stå for reduksjon av CO2 . Polen ville redusere sine utslipp ved å gå over til gass og atomkraft. De hadde ingen strategi på CCS, men har forskningsaktiviteter innen CO2 -håndtering. Omtrent 40% av elektrisitetsproduksjonen i Romania kommer fra gass og kull. Det ble foreslått en interessant mulighet for innenlands transport av CO2 på skip på elver og kanaler til egnet lagringssted.

På CSLF møtet ble også ACT samarbeidet trukket fram som gode eksempler på internasjonalt samarbeid. Prosjektene Align som jobber med seks mulige CO2 klynger i Europa og Pre-Act som jobber med trykk-kontroll og sikker lagring, ble begge presentert. Et annet interessant innlegg var om Rotterdam CCUS Porthos-prosjektet.

Nederland har som mål å redusere utslipp fra industri med 7 mill tonn pr år med CCS innen 2030. Porthos-prosjektet er et prosjekt i denne planen. Investeringsbeslutning er planlagt i 2021. Det blir spennende å se om det bli det norske eller det nederlandske prosjektet som kommer i drift! En veldig positiv nyhet fra møtet var at Global CCSI siden april 2019 har registrert åtte nye CO2 -prosjekter som er under utvikling, de fleste i UK.

CSLF laget et teknologikart i 2017 (TRM) med anbefalinger for hvordan få til implementering av CO2-håndtering. Teknisk gruppe følger nå progresjonen innenfor fem av disse anbefalingene innenfor:

Utvikling av CO2 -håndteringsinfrastruktur
Utnytte kunnskap fra eksisterende storskala prosjekter
Forskning, utvikling og demonstrasjon for å drive kostnader nedover
Innovative forretningsmodeller for CO2 -håndteringsprosjekter
Legge til rette for bruk av CO2

Bortsett fra å utnytte kunnskap fra eksisterende storskalaprosjekter, hvor det foregår mye positivt, så er progresjonen for lav og det er behov for forbedringer for at vi skal nå målene satt i TRM om lagring av 400 mill tonn CO2 pr år i 2025.

Hydrogen production with CCS
Onsdag 6. november 2019 arrangerte IEAGHG, IEA Hydrogen TCP, Equinor og CSLF en workshop om hydrogenproduksjon med CCS, dvs. dampreformering av naturgass med CO2 -håndtering, noe som også kalles «blå» hydrogen. Dette er forskjellig fra «grønn» hydrogen produsert ved vannelektrolyse og «grå» hydrogen, produsert ved dampreformering av naturgass uten CO2 -håndtering. Møtet ble holdt hos Electricité de France (EDF), med nesten 90 deltakere fra industri, akademia, forskningsinstituter og myndigheter. Programmet finner du her

Deltakerne fikk høre om hvordan myndigheter, IEA, brukere av hydrogen og hydrogen-produsenter ser på «blå» hydrogen, om regionale eksempler på implementering av hydrogenkjeder, om sikkerhetsaspekter, og om eksisterende og fremtidige produksjonsmetoder av «blå» hydrogen. Flere av innlederne var inne på at i dagens situasjon for elektrisitetsproduksjon er «blå» hydrogen rimeligere enn «grønn» hydrogen og har er lavere karbonavtrykk.

Det ble også pekt på problemstillingen rundt framskaffelse av tilstrekkelig elektrisitet fra fornybare kilder til å få ned karbonavtrykket for «grønn» hydrogen i overskuelig fremtid. Workshopen ble avsluttet med gruppearbeid. Resultatene derfra vil bli tatt inn rapporten fra møtet, samt at organisasjons-komitéen vil ta dem med seg inn i anbefalinger om videre samarbeid mellom arrangør-organisasjonene og andre. Oppsummering fra workshopen med presentasjonen vil bli lagt ut som en rapport fra IEAGHG.

CCUS for Energy Intensive Industries – workshop og ny CSLF rapport
Denne workshopen ble holdt i de samme lokalene dagen etter. Den samlet ca. 60 deltakere. fra industri, akademia, forskningsinstitutter og myndigheter. Ansvarlige organisasjoner var franske Club CO2 , Total, IEAGHG og CSLF.
Programmet finner du her

Workshopen var i hovedsak en presentasjon av CSLF-rapporten «Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) and Energy Intensive Industries (EIIs). From Energy/Emission Intensive Industries to Low Carbon Industries», utarbeidet av en arbeidsgruppe i CSLF under ledelse av Frankrike ved Total.

Deltakerne fikk detaljerte gjennomganger om hvordan CO2 -utslipp kan reduseres i to innlegg fra raffineri-industrien og sement-industrien. CO2 -håndtering er en av flere muligheter til reduksjon, men en som kan iverksettes forholdsvis raskt. Begge innlederne så også på muligheter for å redusere utslipp ved bruk av produktene, samt hva tiltaket CO2 -håndtering kan bety for kostnader for sluttbruker, for eksempel noen få prosent for totalkostnaden for et nybygg. Det er imidlertid flere faktorer som spiller inn på kostnad for sluttproduktet.

Viktige budskap fra en avsluttende paneldebatt var at teknologien er klar til bruk, men at marked og forretningsmodeller mangler. Det er viktig å utarbeide konkrete planer før man går til myndigheter. Det er også viktig å få frem at CO2 -håndtering har en samfunnsverdi som går utover de rene investerings- og driftskostnader.