Utnyttelse av CO2 i avgass fra sementindustrien for stabilisering av flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall»

Participation as expert in ISO TC 265 Work Group 3 on CO2 Storage and related activities