Søke støtte CLIMIT-Demo

Gassnova yter tilskudd til tiltak basert på en vurdering av tiltakets art, søker, støttebehov og hvor godt tiltaket kan bidra til at tilskuddsordningen oppnår sine mål. Støtten vil bli spesifisert i en kontrakt mellom Gassnova og mottaker av støtten.

Ordningen kan støtte syv typer prosjekter

  1. Teknisk-økonomiske mulighetsstudier der en ny teknologi vurderes enkeltvis eller i en verdikjede med tanke på å belyse teknologiens tekniske og kommersielle potensial
  2. Støtte til uttesting av teknologi i pilotskala. Dette kan for eksempel være enkeltstående prosesstrinn.
  3. Støtte til demonstrasjonsanlegg: Forsøk med testing og drift av anlegg i teknisk eller halvindustriell skala der formålet er å ta frem data som kan belyse teknologiens ytelse, driftsoptimalisering, tilgjengelighet og pålitelighet. Tekniske og økonomiske dimensjonerings- og skaleringsdata for investering og drift av fullskala anlegg, samt grunnlag for tilgjengelighets-, pålitelighets- og ytelsesgarantier som stilles av leverandør skal belyses.
  4. Utvikling av kommersialiserbare tjenestekonsepter eller metodeverk direkte relatert til CO2-håndtering og som er nødvendig for å realisere fullskala CO2-fangst og -lagring.
  5. Mindre støtte til faglig nettverksbygging og kompetansespredning der dette har en klar faglig og internasjonal forankring.
  6. Støtte til internasjonale prosjekter der aktiviteten delfinansieres av EU-programmer og/eller nasjonale programmer med tilsvarende formål som CLIMIT i andre land.
  7. Støtte til prosjekter som bidrar til gevinstrealisering for Langskip.

Sentrale kriterier i vurderingen av søknader til CLIMIT-Demo

Faglig grunnlag: Prosjekter som støttes skal være teknologisk kvalifisert gjennom dokumentasjon av forskning og utviklingsvirksomhet og gode resultater i laboratorieskala.

Kommersielt potensial: Med dette menes utsikter til lønnsomhet, markedsmuligheter, forretningskonsept, realisme i forretningsplaner mv. Dette skal være utredet og dokumentert gjennom forskningsarbeid, forstudier eller markedsanalyser. Prosjektet skal ha hensiktsmessige samarbeidskonstellasjoner som styrker muligheten for markedsintroduksjon, dette omfatter industriell deltakelse fra leverandører og brukere nasjonalt og internasjonalt.

Verdiskaping i Norge: Prosjektet skal bidra til verdiskaping i Norge i form av enten teknologiutvikling eller kompetanseoppbygging innenfor formålet med CLIMIT.

Utløsende: Statsstøtte til FoU skal stimulere foretak til å utføre forskning og utvikling i tillegg til sin daglige virksomhet. Den offentlige støtten skal være utløsende for det omsøkende prosjekt, dvs. bidra til å utvide forskningens omfang i størrelse eller anvendelsesområde eller til en raskere
− gjennomføring av prosjektet, jf. GBER-forordningen kapittel 3, fjerde avsnitt, artikkel 25.

Plan for gjennomføring: Hensiktsmessig prosjektplan, prosjektfinansiering, prosjektorganisering og metodeverk for prosjektgjennomføringen som sannsynliggjør fullføring av prosjektet. Søker og prosjektdeltakeres evne til gjennomføring og egenfinansiering.

Finansiering

Søkere må selv bidra til å finansiere sine prosjekter. CLIMIT vil ikke bidra med mer støtte enn det som skal til for å utløse prosjektet. Søknaden skal inneholde en forpliktende finansieringsplan. Når prosjektet får tilsagn om støtte fra CLIMIT skal prosjektet være fullfinansiert og klart til oppstart.

Gjennomføring av prosjektet

Søkere skal dokumentere egen teknisk, finansiell og organisasjonsmessig evne til gjennomføring og kommersialisering av prosjektet.

Teknologirettigheter

Søker skal dokumentere sin rettmessige adgang til teknologi som benyttes eller danner grunnlag for utviklingen. Søker skal videre fremlegge en plan for eierskap og beskyttelse, herunder patentering, av resultater som fremkommer gjennom prosjektet. Gassnova vil ikke gjøre krav på eierskap til resultater fra prosjektene.