Miljøstiftelsen Bellonas arbeid med den europeiske teknologiplattformen Zero Emission Fossil Fuelled Power Plants (ZEP) 2009-2011

  • Budsjett
  • Climit-finansiering
  • Prosjektnummer
    193137
  • Partnere
  •  
  • Prosjektperiode
    01.01.2009 – 31.12.2009