CLIMIT støtter fremtidens CO₂-håndteringsteknologier (utdatert)

CLIMIT er et program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Programmet utføres i samarbeid mellom Norges Forskningsråd og Gassnova.

Om CLIMIT-programmet

CLIMIT er et program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Programmet utføres i samarbeid mellom Norges Forskningsråd, som håndterer FoU-delen og Gassnova som håndterer Demo-delen av programmet. Programmet har et felles sekretariat og Programstyre.

Gassnova SF og Norges forskningsråd samarbeider om programmet som bevilger ca. 200 MNOK i året til de beste prosjektene innenfor CCS.

Historien bak

Programmet gir økonomisk støtte til forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering.
Det er tverrpolitisk enighet om at Norge skal satse på CO2-håndtering. Gjennom denne satsingen har man utviklet internasjonalt konkurransedyktige teknologier og fagmiljøer. I statsbudsjettet for 2017 er det satt av 200 millioner kroner til CLIMIT-programmet.

I mer enn 14 år har CLIMIT støttet utvikling av teknologi for CO2-håndtering i Norge. Kunnskap og løsninger som har vært skapt i denne perioden har lagt det teknologiske grunnlaget for arbeid med CO2 fullskalaprosjekter i Norge. I tillegg har det gitt vesentlig bidrag til arbeid med CO2-håndtering utenfor landets grenser.

Paris-avtalen, som ble inngått i 2015, gir en viktig bestilling til beslutnings­takere i samfunnet. På samme måte gir denne programplanen en bestilling til aktørene i det norske CO2-håndterings-miljøet. De neste fem årene kan programstyret disponere i størrelsesorden en milliard kroner til brukes på teknologiutvikling innen CO2-håndtering. Det er programstyrets ansvar å påse at disse midler brukes på en måte som kan få betydning for at Paris-avtalens målsettinger innfris.

CLIMITs programplan

I programplanen er det lagt vekt på å målrette programmet mot fremtidige aktiviteter for CO2-håndtering og de mulighetene som internasjonal bruk av teknologien kan skape.

Resultatene som oppnås skal ha relevans på både kort og på lang sikt, og skal kunne benyttes i ulike bransjer og utover landets grenser. I programplanen beskrives programmets innretning og hva som forventes av søkerne som blir tildelt støtte fra programmet.